top of page

Výzva - Ročenka regionálneho rozvoja 2023

Iniciatíva Regionálny rozvoj teraz! vyhlasuje výzvu na predkladanie abstraktov do pripravovanej publikácie Ročenka regionálneho rozvoja 2023, ktorá nadväzuje na predchádzajúce Ročenky 2021 a 2022. Stručné abstrakty zašlite prosím elektronicky do 30. apríla 2023.


Cieľom publikácie je sieťovať výskum, informovať o aktivitách a formulovať odporúčania a priority v regionálnej politike a rozvoji a tým napĺňať misiu RRT! – vytvárať priestor pre odbornú diskusiu, podporovať zhodu odbornej komunity a pripraviť návrh reformy regionálnej politiky na Slovensku.


V súlade s prioritnými oblasťami RRT! je výzva zameraná predovšetkým na príspevky v týchto tematických okruhoch:


1. Verejná správa. Kompetencie a finančná decentralizácia, investičná politika, vízia a plánovanie, integrované územné stratégie, zaostávajúce územia.

2. Územné členenie. Funkčné regióny.

3. Miestna ekonomika. Zvyšovanie konkurencieschopnosti, výskum a vývoj, vzdelávanie, hospodárske odvetvia.

4. Udržateľný rozvoj a zelená energia v regiónoch. Úspory energií a využitie obnoviteľných zdrojov v regionálnej energetike. Spravodlivá transformácia. Zelená ekonomika.


Ročenka 23 nadväzuje na predchádzajúcu Ročenku 21 a Ročenku 22, ktoré sú dostupné elektronicky na webovej stránke Inštitútu Mateja Bela a v kníhkupectvách.


Stručný abstrakt príspevku v rozsahu 2 500 znakov (aj s medzerami) zašlite, prosím, do 30. apríla 2023 na adresu amarcincin@gmail.com. Abstrakty budú posúdené vedeckou radou Ročenky 23.

Predpokladaný rozsah príspevkov je maximálne 10 strán s termínom odovzdania 15. augusta 2023. Každý príspevok bude posúdený dvomi recenzentmi a Ročenka ako celok vedeckou radou.

Výzva je otvorená pre všetkých a abstrakty a príspevky budú posudzované len podľa kvality a cieľa Ročenky. Povzbudiť chceme špeciálne aj študentov a mladých výskumníkov, ktorí sa venujú témam regionálnej politiky a rozvoja. Obzvlášť vítané sú príspevky s multi-disciplinárnym prístupom z výskumných pracovísk v regiónoch, ako aj prípadové štúdie z praxe.

Editormi Ročenky 23 sú Anton Marcinčin a Jakub Csabay.

162 views0 comments

Related Posts

See All

Kommentare


bottom of page