top of page

Ročenka regionálneho rozvoja 2024 | Výzva

Iniciatíva Regionálny rozvoj teraz! v spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu STU, Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK, Inštitútu Mateja Bela, Priatelia Zeme CEPA a Združením miest a obcí vyhlasuje výzvu na predkladanie abstraktov do pripravovanej publikácie Ročenka regionálneho rozvoja 2024. Príspevky budú prezentované na Konferencii regionálneho rozvoja a následne publikované.

Cieľom publikácie je sieťovať výskum, prepájať ho s praxou a formulovať odporúčania a priority v regionálnej politike a rozvoji a tým napĺňať misiu RRT!. Doterajšie vydania ročenky si môžete stiahnuť tu.


Výzva je zameraná na príspevky predovšetkým v týchto tematických okruhoch:

1 | Verejná správa a územné členenie. Kompetencie a finančná decentralizácia, vízia a plánovanie, integrované územné stratégie, prudko sa rozvíjajúce územia, zaostávajúce územia, funkčné regióny.

2 | Miestna ekonomika a investície v regiónoch. Zvyšovanie konkurencieschopnosti, výskum, vývoj a inovácie, odborné vzdelávanie a potreby trhu práce, hospodárske odvetvia a investície.

3 | Udržateľný rozvoj a zelená energia v regiónoch. Úspory energií a využitie obnoviteľných zdrojov v regionálnej energetike. Spravodlivá transformácia. Zelená ekonomika.

4 | Digitálna transformácia. Návrh a implementácia inovatívnych riešení lokálnych a regionálnych výziev. Zlepšenie dostupnosti verejných služieb prostredníctvom digitálnych technológií.


Stručný abstrakt príspevku v rozsahu 2500 znakov (s medzerami) zašlite, prosím, do 15. decembra 2023 na adresu amarcincin@gmail.com. Abstrakty budú posúdené vedeckou radou Ročenky.

Predpokladaný rozsah príspevkov je maximálne 10 strán s termínom odovzdania 15. apríla 2024. Každý príspevok bude posúdený dvomi recenzentmi a Ročenka ako celok vedeckou radou.

Výzva je otvorená pre všetkých a abstrakty a príspevky budú posudzované výhradne podľa kvality a cieľa Ročenky. Povzbudiť chceme špeciálne aj študentov a mladých výskumníkov, ktorí sa venujú témam regionálnej politiky a rozvoja. Obzvlášť vítané sú príspevky s multidisciplinárnym prístupom z výskumných pracovísk v regiónoch, ako aj prípadové štúdie z praxe.


Dokumenty na stiahnutie:

ročenka2024_Výzva
.pdf
Download PDF • 422KB


Editormi Ročenky sú Anton Marcinčin a Jakub Csabay.

留言


bottom of page