top of page

Ročenka regionálneho rozvoja 2023

Inicitíva Regionálny rozvoj teraz! vyhlasuje výzvu na predkladanie abstraktov do pripravovanej publikácie Ročenka regionálneho rozvoja 2023, ktorá nadväzuje na predchádzajúce Ročenky 2021 a 2022. Stručné abstrakty zašlite prosím elektronicky do 30. apríla 2023.  

Cieľom publikácie je sieťovať výskum, informovať o aktivitách a formulovať odporúčania a priority v regionálnej politike a rozvoji a tým napĺňať misiu RRT! – vytvárať priestor pre odbornú diskusiu, podporovať zhodu odbornej komunity a pripraviť návrh reformy regionálnej politiky na Slovensku. 

Viac informácií nájdete tu.

Ročenka regionálneho rozvoja 2022

Inštitút Mateja Bela a iniciatíva Regionálny rozvoj teraz! sa po roku opäť hlásia so zbierkou odborných článkov v téme regionálneho rozvoja. Publikácia Ročenka 22 nadväzuje na podobnú knihu z minulého roka, a je určená pre každého, koho zaujíma téma regionálneho rozvoja na Slovensku, no predovšetkým pre odbornú verejnosť a priamych aktérov zapojených do tvorby politík. Nejde teda len o akademické články, ale skôr o analytické texty s praktickými odporúčaniami. Zároveň chce vzbudiť záujem o túto tému zvlášť medzi študentmi a mladými výskumníkmi, ktorých práca bude v najbližších rokoch formovať, kam sa v rámci výskumu a politík môžeme posunúť.

Ročenka 22 obsahuje osem pôvodných príspevkov v rôznej forme – od eseje po klasický odborný článok – usporiadaných do troch tematických blokov.

Príspevky vzišli z verejnej výzvy a prešli oponentúrou recenzentov a trojčlennej vedeckej rady. Finálnu formu ročenky určili editori Anton Marcinčin a Jakub Csabay. Publikácia je bohato ilustrovaná výtvarníkom Eduardom Klenom.

Publikáciu Ročenka regionálneho rozvoja 2022 si môžete stiahnuť na tejto adrese.

Ročenka regionálneho rozvoja 2021

Desať príspevkov o tom, čo sa v poslednom roku udialo v téme regionálneho rozvoja na Slovensku. To ponúka nová publikácia Ročenka regionálneho rozvoja 2021, ktorá vychádza v knižnej aj online forme. 

Ročenka je svojím spôsobom prvotinou v slovenskom kontexte. Aj keď väčšina príspevkov sa nesie v kritickom duchu, ide o konštruktívnu kritiku so zámerom pomôcť zlepšiť to, čo sa reálne zlepšiť dá, a nielen poukazovať na to, čo nefunguje. Je určená pre každého, koho zaujíma téma regionálneho rozvoja na Slovensku, no predovšetkým pre odbornú verejnosť a priamych aktérov zapojených do tvorby politík. Nejde teda len o akademické články, ale skôr o analytické texty s praktickými odporúčaniami. Zároveň chce vzbudiť záujem o túto tému zvlášť medzi študentmi a mladými výskumníkmi, ktorých práca bude v najbližších rokoch formovať, kam sa v rámci výskumu a politík môžeme posunúť.

Príspevky ročenky vzišli z verejnej výzvy z júna 2021. Každý príspevok prešiel edičným procesom  dvomi oponentmi a publikácia ako celok schválením trojčlennou vedeckou radou. Finálnu formu ročenky určili editori Anton Marcinčin a Jakub Csabay. Na titulnej stránke publikácie je zobrazená ilustrácia Eduarda Klenu. RRT zároveň otvára výzvu na príspevky pre Ročenku 2022, ako aj do osobitnej publikácie o najmenej rozvinutých okresoch (NRO).

bottom of page