top of page

Ročenka regionálneho rozvoja 2022

Iniciatíva Regionálny rozvoj teraz! vyhlasuje výzvu na predkladanie príspevkov do pripravovanej publikácie Ročenka regionálneho rozvoja 2022. Cieľom publikácie je informovať o výzvach a aktivitách v regionálnom rozvoji v minulom roku a formulovať odporúčania a priority pre nasledujúce roky, a tým napĺňať misiu RRT! – vytvárať priestor pre odbornú diskusiu, podporovať zhodu odbornej komunity a pripraviť návrh reformy regionálnej politiky na Slovensku.

Ročenka regionálneho rozvoja 2021

Desať príspevkov o tom, čo sa v poslednom roku udialo v téme regionálneho rozvoja na Slovensku. To ponúka nová publikácia Ročenka regionálneho rozvoja 2021, ktorá vychádza v knižnej aj online forme. 

Ročenka je svojím spôsobom prvotinou v slovenskom kontexte. Aj keď väčšina príspevkov sa nesie v kritickom duchu, ide o konštruktívnu kritiku so zámerom pomôcť zlepšiť to, čo sa reálne zlepšiť dá, a nielen poukazovať na to, čo nefunguje. Je určená pre každého, koho zaujíma téma regionálneho rozvoja na Slovensku, no predovšetkým pre odbornú verejnosť a priamych aktérov zapojených do tvorby politík. Nejde teda len o akademické články, ale skôr o analytické texty s praktickými odporúčaniami. Zároveň chce vzbudiť záujem o túto tému zvlášť medzi študentmi a mladými výskumníkmi, ktorých práca bude v najbližších rokoch formovať, kam sa v rámci výskumu a politík môžeme posunúť.

Príspevky ročenky vzišli z verejnej výzvy z júna 2021. Každý príspevok prešiel edičným procesom  dvomi oponentmi a publikácia ako celok schválením trojčlennou vedeckou radou. Finálnu formu ročenky určili editori Anton Marcinčin a Jakub Csabay. Na titulnej stránke publikácie je zobrazená ilustrácia Eduarda Klenu. RRT zároveň otvára výzvu na príspevky pre Ročenku 2022, ako aj do osobitnej publikácie o najmenej rozvinutých okresoch (NRO).

bottom of page