top of page

Atlas rozmanitosti Zamaguria

Inštitút Mateja Bela realizoval od augusta 2021 terénny výskum s názvom Atlas rozmanitosti Zamaguria. Cieľom výskumu bolo zmapovať aktuálny stav goralských a rusínskych komunít vo vybranom širšom regióne Zamaguria.

Autori Atlasu rozmanitosti Zamaguria: Ábel Ravasz, Anna Zamišková a Ľuboš Kovács  

Prezentácia Atlasu bola súčasťou bohatého programu Slávností Poľsko-Goraľskej Kultúry v Starej Ľubovni. Krstnými otcami publikácie sa stali
primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko, starosta Kolačkova Pavol Zamiška, a riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska Martin Karaš.

Územie na sever od Spišskej Magury až po hranice s Poľskom sme z dôvodu zachovania kompaktnosti lokálnej goralskej a rusínskej komunity rozšírili o všetky goralské a rusínske obce okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa. Terénny prieskum bol zacielený na 75 obcí. 

Zameriavali sme sa na témy ako je etnická identita obce, odhadované percento obyvateľov rozumejúcich jazyku a odhadované percento obyvateľov používajúcich jazyk (obe tieto otázky sme sa pýtali separátne pre deti a dospelé obyvateľstvo), odhadovaný podiel príslušníkov ostatných etnografických skupín, prítomnosť kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, známych rodákov z obce, pamätihodností, živej kultúry, etnickej skladby susedných obcí a demografické údaje. Primárnymi respondentmi boli ľudia z rôznych oblastí kultúrneho a spoločenského života daných miest a obcí. Zber údajov realizoval výskumný pracovník, ktorý pochádza zo skúmaného regiónu a pozná miestne pomery.

Atlas rozmanitosti Zamaguria je na svete! 
V prípade goralskej komunity vyprodukoval výskum aj prvé hmatateľné odhady ohľadom početnosti tejto komunity na Slovensku. Výskum bol
realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. (Foto: Peter Morvay, Slávnosti poľskej a goraľskej kultúry v
Starej Ľubovni)

Databáza
Atlas rozmanitosti
Zamaguria

Databáza
Goralské komunity v zrkadle sčítania obyvateľstva 2021

Publikácia
Atlas rozmanitosti
Zamaguria

Analýza
Goralské komunity v zrkadle sčítania obyvateľstva 2021

bottom of page