top of page

Aktuálne aktivity

8. marca 2023 sme vyhlásili Výzvu na vypracovanie príspevkov do pripravovanej Ročenky regionálneho rozvoja 23. Cieľom publikácie je sieťovať výskum, informovať o aktivitách a formulovať odporúčania a priority v regionálnej politike a rozvoji a tým napĺňať misiu RRT! – vytvárať priestor pre odbornú diskusiu, podporovať zhodu odbornej komunity a pripraviť návrh reformy regionálnej politiky na Slovensku. Ročenka 23 nadväzuje na predchádzajúcu Ročenku 22 a Ročenku 21, ktoré sú dostupné v elektronickej aj tlačenej verzii.

8. marca 2023 sme publikovali Ročenku regionálneho rozvoja 22. Ročenka obsahuje deväť príspevkov desiatich autorov zo Slovenska, Rakúska, Česka a Maďarska na témy regionálneho rozvoja. Jej editormi sú Anton Marcinčin z RRT! a Jakub Csabay z Cambridge University. Ročenka 22 je dostupná elektronicky a v kníhkupectvách.

1. marca 2023 Anton Marcinčin vystúpil s prednáškou na konferencii k 120. výročiu narodenia Imricha Karvaša, prvého guvernéra slovenskej centrálnej banky Odkaz prof. I. Karvaša pre súčasnú hospodársku vedu a prax. Konferenciu organizovala Národná banka Slovenska, Ekonomický ústa SAV, Ekonomická univerzita v Bratislave, Právnická fakulta Univerzity Komenského a Univerzita Mateja Bela. Prezentácie budú dostupné formou zborníka.

28. a 29. januára 2023 v Poprade a Vranove nad Topľou Anton Marcinčin v rámci školenia NDI informoval rómskych starostov a poslancov o aktuálnej  ekonomickej situácií na Slovensku a výhľadoch do budúcnosti, vrátane dopadu ekonomickej situácie na obce v rokoch 2023 a 2024.

16. decembra 2022 na podujatie Spoločná krajina prijali pozvanie Miro Kollár, Anton Marcinčin a Marek Lackovič. Sme jedna z mála krajín Európy, kde proces municipalizácie zatiaľ neprebehol a to má negatívne dopady na životy takmer všetkých z nás. Spolu s tromi odborníkmi zo stredu politického spektra sme diskutovali o tom, ako vieme zmeniť samosprávy tak, aby sa vedeli efektívne postarať o svojich občanov.

16. decembra 2022 na pozvanie Evy Mihočkovej z portálu Zahraničná politika Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku s Anton Marcinčin zúčastnil videorozhovoru na tému Komu pomôžu miliardy z eurofondov?

29. novembra 2022 sa Anton Marcinčin sa ako pozvaný diskutér zúčastnil okrúhleho stola Slovenská zainteresovanosť v Ukrajinskom pláne obnovy a rekonštrukcie ktorý organovala Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Ukrajinská prizma, Ministerstvo zahraničných vecí SR a Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny. Cieľom stretnutia bolo hľadať nástroje efektívnej hospodárskej pomoci Ukrajine.

18. a 19. októbra 2022 sme pokračovali v našich regionálnych okrúhlych stoloch na tému lepšieho využívania eurofondov na rozvoj regiónov. 18. októbra sme zavítali do Trebišova, kde našim hosťom bol primátor mesta pán Marek Čižmár. Na druhý deň, 19. októbra sme navštívili mesto Nitra, kde sme diskutovali s pánom Vladimírom Špánikom, ktorý je zakladateľom organizácie ZOMOS a poslanec v obci Vinodol. Práca pokračuje zahrnutím výsledkov z okrúhlych stolov do analýzy. Týmto materiálom potom oslovujeme relevantných hráčov v téme, vrátane poslancov NRSR a exekutívne orgány.

21. júla 2022 sme pokračovali v diskusii o využívaní eurofondov v Bratislave. Bratislavský okrúhly stôl „Regionálny rozvoj teraz“ jasne potvrdil, že ani okolie hlavného mesta nie je imúnne voči problémom, ktorým čelia ostatné regióny Slovenska. V niektorých prípadoch, ako je napríklad čerpanie eurofondov, je dokonca situácia viac komplikovaná, ako inde. Spolu s Eduardom Donauerom a ďalšími účastníkmi diskusie sme hľadali riešenia na tieto problémy.

14. júla 2022 vyšla tematická publikácia magazínu Connection, do ktorej sme prispeli článkom Roma workers: last chance for the East?

13. júla 2022 v Prešove sme zorganizovali ďalšiu akciu v rámci našej série okrúhlych  stolov Regionálny rozvoj teraz, kde sme s Petrom Krajňákom a ďalšími zaujímavými hosťami diskutovali o témach ako rola regiónov pri rozdelení  eurofondov či správne nastavenie decentralizácie. Hovorili sme aj o  tom, čo sa vieme naučiť od susedných krajín.

29. júna 2022 vyšla publikácia Ako reštartovať Slovensko?, do ktorej sme prispeli kapitolou „Regionálny rozvoj: boj proti ostrovom chudoby a cesta k udržateľnému a inkluzívnemu rastu“.

23. júna 2022 sme odštartovali diskusnú sériu v regiónoch Slovenska o lepšom využívaní eurofondov na podporu rozvoja regiónov. Prvá diskusiu sme uskutočnili v meste Lučenec, kde sa k našim kolegom Antonovi Marcinčinovi a Ábelovi Ravaszovi pridal aj vicežupan Ondrej Lunter a dve desiatky veľmi vzácnych hostí. Mimochodom, nediskutujeme iba tak do luftu: spolu s hosťami dotvárame  východiskový materiál od kolegu Marcinčina, ktorým potom oslovíme  relevantných hráčov v oblasti. Partnerom diskusnej série je Friedrich Ebert Stiftung.

5. júna 2022 v rámci projektu Managing Public Investments for Results: Public Investments Planning and Monitoring System in Bosnia and Herzegovina prednášali delegácii z Ministerstva financií a štátnej pokladnice Bosny a Hercegoviny, Ministerstva financií Federácie Bosny a Hercegoviny a Ministerstva financií Republiky srbskej. Ábel Ravasz vystúpil s prednáškou Eliminating social exclusion through participatory projects a Anton Marcinčin s prednáškou Overview of public investment management in Slovakia, focusing on local and regional projects.

25. mája 2022 sa konala diskusia Odsúdení na jeden volebný obvod? Súvislosti a dôvody pre zmenu volebného systému SR organizovaná OZ Progresívne fórum a Friedrich-Ebert-Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike.  Na konferencii sa zúčastnili Michal Kaliňák zo ZMOS, prof. Darina Malová z FF UK, Anton Marcinčin z RRT!, Peter Weiss z Proforum a Juraj Marušiak z Ústavu politických vied SAV ako moderátor.

25. mája 2022 diskutoval so zástupcom riaditeľa a vedúcim regionálny ekonómom a hlavným ekonómom EBRD Anton Marcinčin. Témou boli trendy v regionálnom rozvoji na Slovensku od roku 2017, potreby a možnosti investičnej podpory Východného Slovenska ako prvého kroku k budúcej účasti slovenských firiem na obnove Ukrajiny, formy pomoci Ukrajinkám na trhu práce a možnosti využitia európskych fondov.

9. mája 2022 uplynulo pätnásť rokov odvtedy, ako začali Hospodárske noviny uverejňovať pravidelné stĺpčeky Antona Marcinčina a táto spolupráca trvá dodnes. V najnovšom článku Marcinčin rekapituloval vývoj na Slovensku od roku 1990.

1. mája 2022 sa konal Deň otvorených ateliérov v Novej Cvernovke. Ábel Ravasz prezentoval Ročenku regionálneho rozvoja 2021 odhadom osemsto záujemcom.

3. apríla 2022 na Akadémii mladých odborárov 2022 organizovanej Friedrich-Ebert-Stiftung, zastúpením v Slovenskej republike, vystúpil s prednáškou Málo rozvinuté regióny a ekonomický vývoj v kríze Anton Marcinčin. Diskusiu moderovala Martina Nemethová.

13. marca Jakub Csabay zorganizoval štvrtú Cambridge Central European Conference na Jesus College v Cambridge, UK. Tohtoročná konferencia sa venovala regionálneho rozvoju vo Vyšehradskej skupine a vystúpili na nej odborníci a lídri z Česka, Maďarska, Poľska, Slovenska a Spojeného kráľovstva. Konferenciu otvoril Róbert Ondrejcsák, slovenský veľvyslanec v UK. Slovensko ďalej reprezentoval Anton Marcinčin, ktorý vystúpil v paneli o regionálnych nerovnostiach,  Petra Vargová Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov, ktorá vystúpila v paneli Zelená a spravodlivá transformácia a Ondrej Lunter, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý vystúpil v paneli viacúrovňové riadenie a participácia.

24. februára 2022 sme vyhlásili Výzvu na vypracovanie abstraktov príspevkov do pripravovanej Ročenky regionálneho rozvoja 22. Cieľom publikácie je informovať o výzvach a aktivitách v regionálnom rozvoji v minulom roku a formulovať odporúčania a priority pre nasledujúce roky, a tým napĺňať misiu RRT! – vytvárať priestor pre odbornú diskusiu, podporovať zhodu odbornej komunity a pripraviť návrh reformy regionálnej politiky na Slovensku. Ročenka 22 nadväzuje na predchádzajúcu Ročenku 21, ktorá je dostupná elektronicky a v kníhkupectvách.

15. februára 2022 sme uzavreli Výzvu na vypracovanie abstraktov príspevkov do pripravovanej publikácie Kniha o NRO. Na výzvu reagovalo 12 autorov. V súčasnosti vedecká rada publikácie posudzuje jednotlivé abstrakty.

14. januára 2022 vyšla kniha K problematike chudoby a sociálnej neistoty na Slovensku v 21. storočí, do ktorej sme prispeli kapitolou Chudobné regióny.

30. decembra 2021 sme publikovali Ročenku regionálneho rozvoja 2021. Ročenka obsahuje desať príspevkov dvanástich autorov na témy regionálneho rozvoja. Jej editormi sú Anton Marcinčin z RRT a Jakub Csabay z Cambridge University. Ročenka 21 je dostupná elektronicky a v kníhkupectvách.

20. novembra 2021 sme publikovali štúdiu Aktuálne východiská regionálnej politiky v SR. Analýza vychádza zo zistenia, že Slovensko nekonverguje k bohatším štátom únie, ale skôr stagnuje. V nominálnom vyjadrení za desať minulých rokov stúpol hrubý domáci produkt na osobu z 50 percent len na 56 percent priemeru Európskej únie. Po započítaní pomerne vysokých cien na Slovensku je obrázok ešte horší. Veľkou časťou tohto príbehu sú chudobné regióny. Štúdia prináša plastický pohľad na hospodársku situáciu v najchudobnejších regiónoch a navrhuje, ako využiť existujúce nástroje na naštartovanie ich rozvoja.

8. novembra 2021 vyšla štúdia RRT Tatranský tiger. Zn.: za nízky plat. Táto štúdia ponúka detailný pohľad na vývoj príjmov z práce slovenských domácností od roku 2000 až po dnešok. Rozoberá aj dopad daňovej a sociálnej politiky na čisté príjmy. Hlavným zistením je v porovnaní s inými štátmi veľmi pomalý rast miezd na Slovensku.

14. októbra 2021 sme v Prešove prezentovali materiál Znižovanie regionálnych rozdielov, ktorý slúžil ako podklad pre diskusiu pracovnej skupiny v rámci Národného konventu pripravovaného Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku. Cieľom materiálu bolo stručne informovať o regionálnych rozdieloch v hospodárstve, na trhu práce a v chudobe, zhodnotiť alternatívne rozvojové politiky a navrhnúť odporúčania pre politiky vlády a samospráv.

13. októbra 2021 sme v Košiciach prezentovali podkladový materiál Únik mozgov ktorý vznikol pre potreby Národného konventu pripravovaného Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku. Cieľom materiálu bolo stručne informovať o stave a hlavných výhodách a nevýhodách prebiehajúcej emigrácie pracovnej sily zo Slovenska a navrhnúť odporúčania pre politiky vlády a samospráv.

28. septembra 2021 sme v Košiciach spoluorganizovali podujatie Ženy v regiónoch: Potenciál na rozvoj. Podujatie bolo jedným zo série diskusií o situácii žien v politike a mimo nej pod názvom „Empowering Women“. V diskusii sme sa sústredili na to, ako vedia aktívne ženy meniť regióny, kde žijú, či už priamym politickým angažovaním sa, alebo prácou aktivistky a odborníčky.

15. septembra 2021 sme vypracovali podrobné pripomienky a návrhy k tézam Americkej obchodnej komory, regionálnej kancelárie v Košiciach Desatoro pre konkurencieschopný a udržateľný región 2021.

15. júna 2021 sme vystúpili na podujatí Americkej Obchodnej komory v Košiciach Townhall Košice. Ide o pilotnú iniciatívu AmCham o zblíženie regionálnych zainteresovaných strán a poskytnutie funkčnej a rešpektovanej platformy, kde by sa tri sektory mohli zapojiť do zmysluplného dialógu a koordinovať systematické reakcie na existujúce výzvy.

4. mája 2021 sme v Rimavskej Sobote zorganizovali hybridné stretnutie na tému Hlavné závery programu podpory dvanástich najmenej rozvinutých okresov a ich relevantnosť pre tvorbu regionálnej politiky a reformy.

bottom of page