top of page

Hromadná pripomienka k zachovaniu druhej národnosti v sčítaní

Hromadná pripomienka k návrhu Opatrenia Štatistického úradu SR, o vypustení zisťovania ďalšej národnosti pri sčítaní obyvateľov, ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 44/2020 Z. z.


Štatistický úrad SR predložil dňa 29.1.2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh novelizácie opatrenia, ktorým sa ustanovujú podmienky sčítania obyvateľov. Sčítanie obyvateľov sa má začať už 15.2.2021, napriek tomu chce Štatistický úrad SR v skrátenom konaní zásadným spôsobom zasiahnuť do štruktúry sčítacieho formulára, a to vypustením otázky zisťujúcej ďalšiu národnosť.


Uvedená otázka, ktorá mnohým občanom umožní prihlásiť sa k svojej národnostnej identite v jej plnej rozmanitosti, sa má objaviť v sčítaní prvýkrát. Danú možnosť vítajú osoby viazané silným putom k viacerým národnostiam, vrátane osôb žijúcich v národnostne zmiešaných rodinách, ďalej Slováci a Slovenky s menšinovými koreňmi, ale aj mnohí príslušníci a príslušníčky národnostných menšín a etnických skupín.


Existencia dvojakej alebo aj mnohorakej národnostnej identity u časti obyvateľstva je fakt, ktorý je nespochybniteľný. Akceptujú ho všetky humanitné a spoločenskovedné disciplíny v celom svete a jeho zohľadnenie odporúčajú aj relevantné medzinárodné dokumenty zamerané na sčítanie obyvateľov.


Výberovú otázku zisťujúcu príslušnosť k dvom národnostiam uplatňujú ako súčasť sčítacieho formulára pre sčítanie obyvateľov aj všetky krajiny V4 – Česko, Maďarsko a Poľsko, a to minimálne od ostatného sčítania v roku 2011. Všetky tieto krajiny vyhodnotili takúto metódu zisťovania národnosti ako úspešnú, preto v nej pokračujú aj pri terajšom sčítaní.

Očakávanou pridanou hodnotou uplatnenia uvedenej metódy je posilnenie samotných národnostných menšín. V Maďarsku napríklad po zavedení možnosti prihlásiť sa k dvom národnostiam vzrástol počet Slovákov z 10 tisíc v roku 1990 na 35 tisíc v roku 2011. Na Slovensku by mala uvedená možnosť tiež prispieť k priaznivému rozvoju všetkých národnostných komunít, vrátane rómskej.


Zmenu navrhovanú Štatistickým úradom SR považujeme z odborného hľadiska za nedostatočne odôvodnenú, majúcu nepriaznivý dopad na národnostné menšiny žijúce na Slovensku. Zmenu považujeme aj za zmätočnú vzhľadom na skutočnosť, že by vstúpila do platnosti až v deň začatia samotného sčítania. Argumenty vzťahujúce sa na náročnosť interpretácie dát zo zisťovania ďalšej národnosti považujeme za účelové. Sčítací formulár sa pripravoval v komunikácii medzi rezortmi, po mesiacoch diskusií na viacerých relevantných odborných fórach vrátane Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Sme toho názoru, že navrhovaná zmena nie je podložená odbornými argumentmi a je výsledkom výhradne politického rozhodnutia, prijatého v rozpore s legislatívnymi pravidlami vlády.


Z uvedených dôvodov navrhujeme zachovanie súčasného znenia opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 44/2020 Z. z. a ponechanie otázok vzťahujúcich sa na ďalšiu národnosť v sčítacom formulári. Zároveň navrhujeme doplniť interpretačnú formulu o rovnocennosti oboch národností, pokiaľ obyvateľ využije možnosť vyplniť údaj o ďalšej národnosti.


5 views0 comments

Comments


bottom of page