top of page

Hromadná pripomienka

k nezaradeniu zákona o postavení národnostných menšín do plánu legislatívnych úloh vlády SR


21. novembra 2022 preložil Úrad vlády, resp. podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý návrh plánu legislatívnych úloh (PLÚ) za rok 2023 do medzirezortného pripomienkového konania. PLÚ je strategický materiál, ktorý definuje legislatívne úlohy vlády, ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy na ďalšie obdobie.

Z hľadiska národnostných menšín je tento materiál v jeho dnešnej forme problematický. Chýba v nej totiž zmienka o pripravenom návrhu zákona o postavení národnostných menšín, vrátane plánovaného termínu jeho schválenia.

Tento fakt je o to dôležitejší, že PLÚ za rok 2022 takýto návrh ešte obsahoval, a to s termínom máj 2022. PLÚ uvádzal dôvod predlženia takto: „Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti Národnostné menšiny s cieľom upraviť postavenie národnostných menšín a dôsledne aplikovať a precizovať ich práva garantované Ústavou SR.“ Gestorom realizácie tejto úlohy bol Úrad vlády SR a Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.

Z medializovaných informácií vieme, že Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny návrh zákona pripravil. Materiál sa však v roku 2022 (zatiaľ) nedostal do legislatívneho procesu. Preto odborná verejnosť očakávala jeho zaradenie do PLÚ v roku 2023. Že sa tak nestalo, nie je akceptovateľné z pohľadu národnostných menšín.

Zákon o postavení národnostných menšín je dôležitým a chýbajúcim prvkom systému ochrany menšín na Slovensku. Ako správne hovorí programové vyhlásenie vlády SR schválené v roku 2021, ide o „jeden z prostriedkov spomalenia asimilácie príslušníkov národnostných menšín a záruku uplatňovania menšinových práv vyplývajúcich z Ústavy SR.“ To, že neexistuje ucelený zákon, spôsobuje ťažkosti pri uplatnení práv národnostných menšín a pri formovaní národnostnej politiky vlády SR.

Z uvedených dôvodov navrhuje Inštitút Mateja Bela, spolu s podpísanými partnerskými organizáciami a občanmi SR, znovu zaradiť úlohu na schválenie zákona o postavení národnostných menšín do plánu legislatívnych úloh vlády SR.

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr do pondelka 28. novembra 2022.

Comentarios


bottom of page