top of page

Hromadná pripomienka proti zrušeniu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Slovensko je lídrom Európy iba v niekoľkých oblastiach. Nezávislé systémy podpory kultúrnych aktivít neštátnych subjektov je definitívne jednou z týchto oblastí. 


Tento systém štátnej podpory kultúry funguje na Slovensku od roku 2009. Audiovizuálny fond (AVF) bol zriadený zákonom č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 1. januáru 2009. Pozitívne skúsenosti z jeho dlhoročného úspešného fungovania boli podnetom na zriadenie Fondu na podporu umenia (FPU) v roku 2014 a o tri roky neskôr na zriadenie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM). Všetky tri subjekty ako nezávislé verejnoprávne inštitúcie preukázali schopnosť efektívneho zabezpečenia finančných zdrojov na podporu kultúry a umenia. Princíp odstupu, odbornosti a viaczdrojového financovania do všetkých oblastí podpory kultúry priniesol väčšiu transparentnosť, efektivitu a profesionalitu.
Fond na podporu kultúry národnostných menšín zároveň je aj jedinou zákonom zriadenou inštitúciou národnostných menšín na Slovensku. Táto inštitúcia je preto z pohľadu právneho postavenia národnostných menšín elementárne dôležitá a jej zrušenie, resp. zlúčenie s inou inštitúciou by znamenal jednoznačný krok späť aj z ľudskoprávneho hľadiska. 


Na základe legislatívneho plánu FPU a FPKNM majú byť zlúčené do jedného Fondu na podporu kultúry. Tieto dve oblasti sú však nezlučiteľné. Okrem opomenutia ľudskoprávneho aspektu Ministerstvo kultúry SR v súčasnosti nedisponuje ani analýzou, z ktorej by jednoznačne vyplývalo, že prípadné zlúčenie fondov nebude mať za následok zvýšenie celkových nákladov potrebných na prevádzku nového fondu. FPU a FPKNM sú natoľko odlišné v spôsobe prijímania rozhodnutí, že prípadné zlúčenie týchto inštitúcií by s veľkou pravdepodobnosťou znamenalo zvýšenie administratívnej záťaže a tak aj navýšenie potrebných finančných zdrojov na chod tohto novotvaru. Navyše nastavenie nových až extrémne komplikovaných vnútorných procesov, potrebných pre zachovanie charakteru kultúrnej autonómie národnostných menšín v oblasti dotačnej politky, by mohol mať za následok neschopnosť nového fondu plniť svoju úlohu včas a riadne, a tak by nový fond nedokázal plniť svoju úlohu vyplývajúcu zo zákona ani v oblasti podpory kultúry národnostných menšín ani v oblasti podpory slovenskej kultúry - čo mal byť pôvodným zámerom zákonodarcu


Zriadenie a existenciu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2021 ocenila aj Zmiešaná maďarsko-slovenská komisia pre záležitosti menšín, ako aj Rada Európy v poslednej Správe o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v SR. 


Preto navrhujeme predmetnú úlohu vypustiť z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2024. 

Petíciu môžete podporiť na tejto adrese.


Commentaires


bottom of page