top of page

Skupina priateľov menšín v NRSR navrhuje schváliť päť zo siedmych menšinových zákonov

V poradí už šiestykrát zasadala Skupina priateľov menšín v NRSR (SPMN). Ide o iniciatívu, ktorá spája odborníkov v oblasti menšinových práv s poslancami Národnej rady s afinitou k týmto témam. SPMN vznikla minulý rok ako reakcia na fakt, že v parlamente od roku 2020 nemáme stranu s menšinovým zameraním, a tým pádom často chýbajú odborné stanoviská k zákonom, ktoré sa dotýkajú života menšín na Slovensku. Nejde pritom iba o zákony s priamym zameraním na menšiny: často sa do diapazónu dostávajú aj také legislatívne návrhy, ktoré majú neúmyselný alebo nepriamy dopad na život menšín na Slovensku.

„Pred každou schôdzou monitorujeme agendu parlamentu, pripravíme analytické podklady k relevantným zákonom, a potom sa stretávame s našimi partnermi – poslancami a poslankyňami, ktorí majú reálnu šancu na ovplyvnenie toho, čo prejde parlamentom a čo nie. Chápeme, že poslanci sa nerozhodujú iba na základe našich podkladov, ale považujeme za dôležité, aby si uvedomili menšinový aspekt zákonov, o ktorých rokujú. Naše doterajšie skúsenosti hovoria, že to čo robíme, má zmysel, vedeli sme ovplyvniť diskusiu v prípade takých kľúčových zákonov, ako je napríklad stavebný zákon,“ povedal jeden zo zakladateľov SPMN a zároveň prezident Inštitútu Mateja Bela, Ábel Ravasz.

Odborníci SPMN si na túto schôdzu vybrali sedem kľúčových zákonov. Podporné stanovisko si vyjadrili k novelizácii mediálneho zákona, ktorá už dlhšie stojí pred druhým čítaním, a ktorá zavádza viac vysielacieho času pre menšiny v RTVS. Súhlasia aj s návrhom na zmeny v oblasti pozemkových úprav, ktoré majú za cieľ zefektívniť tzv. jednoduché pozemkové úpravy pod rómskymi osídleniami. Kladné stanoviská naformulovali aj pri zákone o organizácii štátnej správy (kde sa rieši kompetencia Úradu vlády pri koordinácii inklúzie rómskych komunít), ktorý sme odporúčali doplniť na základe tzv. Bielej knihy a ešte viac posilniť postavenie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, či pri zákone o profesionálnych náhradných rodičoch a poslaneckom návrhu na vytvorení osobitného príspevku na bývanie. Pri všetkých z týchto zákonov však navrhli odborníci aj perspektívne doplnenia a pozmeňujúce návrhy, ktoré by poslanci mohli dobudovať do textu pre lepšiu reprezentáciu záujmov menšín. Negatívne stanovisko si odborníci SPMN naopak vyjadrili k poslaneckému návrhu k zakazovaniu dúhových vlajok na štátnych budovách, ktorú považujú za diskriminačnú; a tiež k návrhu na zriadenia možnosti odčlenenia sa obecných častí od materských obcí. Celé znenie odporúčaní nájdete v prílohe, alebo aj na adrese www.institutmatejabela.sk/spmn

SPMN teraz pokračuje vo svojej práci formou individuálnych konzultácií s poslancami. Taktiež sa chystá zorganizovať odborné semináre so špičkovými medzinárodnými odborníkmi na jednotlivé oblasti menšinových politík. SPMN tak bude pokračovať v naplnení svojej misie, vylepšenia odbornej kvality práce parlamentu v oblastí menšinových politík.

0 views0 comments
bottom of page