top of page

Decentralizácia Eurofondov

Pri formulovaní záverov a odporúčaní k potrebnej decentralizácii eurofondov sme vychádzali z diskusií z okrúhlych stolov v Lučenci, Prešove, Bratislave, Trebišove a Nitre. Tu je šesť hlavných argumentov a odporúčaní:

1. Slovensko urgentne potrebuje posilniť svoju konkurencieschopnosť. Potrebuje nový rozvojový model, ktorý naštartuje hospodársky rast a posilní demokratické mechanizmy. Preto je potrebné využívať eurofondy rozumne na podporu produktívnych investícií a nie spotrebných výdavkov.

2. Centrálne, plošné riadenie eurofondov spôsobuje Slovensku obrovské škody, hospodárske aj morálne. Je potrebné ho nahradiť širokou a veľkorysou decentralizáciou a na mieru šitými rozvojovými politikami.

3. Systém vyhlasovania dopytových výziev generuje zbytočné projektové náklady, znemožňuje riadenie investícií v regiónoch a spôsobuje obrovské prieťahy. Je potrebné ho nahradiť cielenými koordinovanými investičnými intervenciami pod správou orgánov riadenia verejných investícií.

4. Paralelné vypracovávanie integrovaných územných stratégií a investícií k existujúcim programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, paralelné zriaďovanie Rád partnerstva k existujúcim voleným štruktúram samosprávy a paralelná legislatíva pre využívanie eurofondov k legislatíve pre podporu regionálneho rozvoja je príkladom neefektívnosti a nebezpečných precedensov. Je potrebné integrovať legislatívu a financie podporujúce kohéziu do jedného logického celku.

5. Procesný formalizmus nahradil dôraz na posudzovanie výsledkov využívania eurofondov. To na jednej strane spôsobuje hospodárske straty a na druhej zvyšuje chybovosť a podporuje podvádzanie. Je potrebné sústrediť sa na výsledky a skladanie účtov a centrálna vláda by pri tom mala ísť vzorom.

6. Napriek významu eurofondov pre verejných investície je o nich k dispozícii prekvapujúco málo informácií. Je potrebné iniciovať širokú kontinuálnu diskusiu o lepšom využívaní eurofondov.

Všetky tieto odporúčania môžeme zhrnúť do jedného: stop pohodlnému "nedá sa"!

Analýzu a okrúhle stoly sme mohli urobiť len vďaka láskavej podpore Friedrich-Ebert-Stiftung.

Na fotke: (bližšie k objektívu) autor analýzy "Decentralizácia Eurofondov", Anton Marcinčin (Iniciatíva Regionálny rozvoj teraz! ), spolu s Marekom Čižmárom, primátorom mesta Trebišov (stred) a s Ábelom Ravaszom, Prezidentom Inštitútu Mateja Bela.

18.10.2022, Okrúhly stôl v Trebišove


Príloha:

Inštitút Mateja Bela_Regionálny rozvoj teraz - Decentralizácia Eurofondov
.pdf
Download PDF • 594KB

74 views0 comments

Related Posts

See All
bottom of page